PKN
Protestantse Gemeente Breskens
 
ANBI gemeente ANBI gemeente

Algemene gegevens PKN Breskens behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 

Naam ANBI: PKN Breskens
Telefoonnummer predikant: 0117382704
RSIN/Fiscaal nummer: 824130157
Website adres: www.pknbreskens.nl
E-mail:
Adres: Dorpsstraat 50
Postcode: 4511EG
Plaats: Breskens
Postadres: Postbus 51
Postcode: 4510AB
Plaats: Breskens
 
De Protestantse Gemeente te Breskens is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
  
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Breskens

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Beleidsplan college van kerkrentmeesters te Breskens.            2013-2017
 
1. Financieel beleid:
    2013 Aktie Kerkbalans met brief,wafelverkoop,paascollecte,eindejaarscollecte
    2014 Aktie Kerkbalans wafelaktie,paascollecte,eindejaarscollecte
    2015 Aktie Kerkbalans wafelverkoop,paascollecte,eindejaarscollecte
    2016 Actie Kerkbalans, wafelverkoop,paascollecte,eindejaarscollecte
    2017 Aktie Kerkbalans wafelaktie,paascollecte,eindejaarscollecte
                          
 
2. Onderhoud gebouwen:
    2013  Bestrating voor en achter
    2014. Alleen het aller-noodzakelijkste
    2015  Ontmoeting verven, dakgoot consistorie .
    2016  Alleen het aller-noodzakelijkste
    2017  Kerk binnen en buiten verven
 
 
3. Contact met de ledenadministrateur,
    door  de  Penningmeester.
 
 
4.Verhuur gebouwen, door kosters echtpaar,
   Huurprijs Kerk en Ontmoeting jaarlijks bekijken
 
 
5. Kerkblad, elk jaar opnieuw bekijken
    advertentie’s.            
 
 
6. Kerktelefoon Hooge Platen
 
 
7. Geluid in de Kerk en Ontmoeting, komt elk jaar zeker aan de orde,
    zowel onderhoud als vervanging.
    2013-2017  onderhoudscontract
 
8. Het college is ook verantwoordelijk voor onderhoud orgel, ( dit in overleg met    
    organisten), en onderhoud kopieer machine.
 
9. 2013-2017 Kerkzaal opknappen.
 
10.Ledenadministratie


Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Tevens is er een activiteitencommissie die regelmatig matinee's en avonden organiseerd met (plaatselijke) artiesten, koren en groepen om daaruit rendement te genereren voor de kerk.
Vooruitblik komt spoedig op de website.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  begroting rekening rekening
  2017 2017 2016

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen  €   8245  €   8015  €   9638
Bijdragen gemeenteleden  € 35150  € 35807  € 38991
Subsidies en overige bijdragen van derden  €     --  €   3764  €   3227
Totaal baten  € 43395  € 47586  € 51856

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  € 16368  € 18784  €   85235
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €   3542  € 15615  €   32810
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €   3900  €   2890  €     3572
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  € 14900  € 11886  €   12371
Salarissen (koster, organist e.d.)  €  4100  €   2922  €     2921
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €  9800  €   4523  €     5457
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €    --  €    --  €     --
Totaal lasten  € 45526  € 25090  €   76746
 
Resultaat (baten - lasten)  €   2131-/-  €  22496  € 24890-/- 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
De kerkzaal wordt binnen ons budged gereed gemaakt voor multifunctioneel gebruik.

terug
 
 
 
Altijd lezen

Links op de site ziet u nu  de knop Altijd lezen. Hieronder zit belangrijke informatie en zeer lezenswaardige stukjes !
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.